● راهنما

پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : gif حجم : 2 MB
پسوند : jpg حجم : 2 MB
پسوند : bmp حجم : 2 MB
پسوند : png حجم : 2 MB
پسوند : jpeg حجم : 2 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 2 GB
پسوند : zip حجم : 2 GB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : mp4 حجم : 2 GB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : apk حجم : 97.68 MB
پسوند : exe حجم : 217.01 MB
 
پسوند های مجاز برای میهمانان :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : gif حجم : 2 MB
پسوند : jpg حجم : 2 MB
پسوند : bmp حجم : 2 MB
پسوند : png حجم : 2 MB
پسوند : jpeg حجم : 2 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 2 GB
پسوند : zip حجم : 2 GB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : mp4 حجم : 2 GB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : apk حجم : 217.01 MB
پسوند : exe حجم : 2 GB
queue
Powered by Kleeja